معدن شرق چشمه آب ترش جرقويه 2


معدن شرق چشمه آب ترش جرقويه 2 دو نوع سنگ سفيد و شکلاتي روشن دارد که سنگ شکلاتي تخلخل بيشتري داشته و براي مصارف چرمي و تراش بسيار مناسب مي باشد.